• Никола Драговић

Која је најбоље транспарентна локална самоуправа у Топлици

Updated: Sep 2, 2019


преузето са: www.transparentnost.org.rs

Организација „Транспарентност Србије“ објавила je извештај о транспарентности локалних самоуправа у Србији – ЛТИ, на основу 95 индикатора, а коначне оцене, односно индекси, су могли да буду у распону од 0 до 100.


Индекс је збир позитивних поена добијених из индикатора који подразумевају анализу сајтова, докумената, одговора добијених на захтеве за слободан приступ информацијама и непосредан увид у функционисање управе, односно услужних центара, као и података добијених од других органа, наводи се у извештају ове организације.


Једна од 4 јединице локалне самоуправе у Топлици се може похвалити да спада у групу локалних самоуправа која има транспарентне податке, а то је општина Куршумлија.Иако има доста пропуста у транспарентности података као што су: објављивање одлука које усваја скупштина општине на сајту, објављивање одлука које усвање општинско веће на сајту, објављивање резулта гласања одборника, водич корз општински буџет за грађане... Куршумлија је успела да заузме 46 место по транспарентности општина у Србији, од 145 у којима је спроведено истраживање, а најнетраспарентнија локална самоуправа у Топлици је Житорађа која је заузела 122 место, док је Блаце на 89, а Прокупље на 90 месту.

Зашто је транспарентност локалних самоуправа важна?


Транспарентност је једна од обавеза Републике Србије настала прихватањем чланства у међународној платформи Партнерство за отворену управу 2012. године. Поред ове међународне обавезе, транспарентност је и једна од обавеза према домаћим стратешким документима, пре свега Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС”, 9/2014 и 42/2014) која дефинише транспарентност као један од четири темељна принципа реформи јавне управе. Постојећи регулаторни оквир дефинише обавезу објављивања информација од значаја. Устав Републике Србије (члан 196) дефинише обавезу објављивања закона и подзаконских аката („Службени гласник РС”, 98/2016). Међутим, најважнији закон који регулише ову област је Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који је усвојен 2004. године и који предвиђа обавезну доступност информација од јавног значаја.


Транспарентност омогућава партиципацију грађана у јавном животу политичке заједнице и омогућава ефикаснију контролу над радом државних органа. Грађани имају више могућности да учествују у политичком процесу и изван изборног процеса, да би заштитили своје интересе јер знају које одлуке се доносе, на који начин и који значај ће оне имати по њихово благостање.


Транспарентност је битна и за државне органе, јер она сама по себи доводи и до веће ефикасности у раду државних органа охрабрујући већи проток информација на релацији државни орган – грађани (оснаживањем грађанске партиципације), што даје допринос да државни органи уклоне недостатке у своме раду и побољшају свој однос према грађанима.


Како је један од основних задатака локалне самоуправе решавање проблема грађана, транспарентност може у многоме допринети да се указивањем на проблеме они и реше. Такође када нека локална самоуправа заузме позитивно место у истраживањима, многе организације су заинтересоване за сарадњу са њом, што доприноси бољем квалитету живота њених грађана.

Власт би у локалним самоуправама требала да обрати пажњу на препоруке које долазе, како би могла да обезбеди успешан и квалитетан живот својим грађанима, јер једна од основних сврха власти, пре свега локалне, јесте да буде слуга народу! Због чека и добија народно поверење.